De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende medisch specialisten worden opgeleid. Deze vervolgopleidingen worden bekostigd via de Beschikbaarheidbijdrage voor de vervolgopleidingen tot (medisch) specialist.

Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Deze beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Informatie hierover vindt u op www.nza.nl. Het toewijzingsproces van de opleidingsplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

Subsidieregeling publieke gezondheidszorg

Voor de opleidingen tot jeugdarts, tot arts infectieziektebestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) is financiering via een beschikbaarheidbijdrage niet mogelijk. Hiervoor geldt een aparte subsidieregeling die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Meer informatie over de Subsidieregeling publieke gezondheidszorg vindt u op www.subsidieregeling-pg-opleidingen.nl.

Subsidieregeling Opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015–2017

Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz) niet langer vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) gefinancierd.

Instellingen die zich uitsluitend op jeugdigen tot 18 jaar richten, kunnen daardoor niet langer in aanmerking komen voor de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen. Speciaal voor die instellingen is er vanaf 2015 de subsidieregeling Opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015-2019. Hierin zijn de regels vastgelegd voor de verstrekking van subsidies aan deze instellingen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog. De instellingen die hiervoor mogelijk in aanmerking komen zijn limitatief opgesomd in de bijlage van de regeling.

Let op: als u ook zorg levert in het kader van de Zvw of Wet Langdurige Zorg, hoeft u de verklaring niet op te sturen.

Direct naar